sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

ŠTA SVE SADRŽAVA APLIKACIJA?

Namjena aplikacije je da obuhvati sve govorno-jezične modalitete, te da unaprijedi i poveća jezične sposobnosti uzrokovane oštećenjem mozga

Aplikacija nudi osam modula u skladu sa modalitetima komunikacije koji se pacijentu sa afazijom korištenjem ove aplikacije mogu poboljšati. Zadaci, u svakom od modula, su raspoređeni od jednostavnijih prema složenijim, uz veliki broj vježbi koje se nude.

Ukupno 76 potpuno različitih podmodula je raspoređeno u 8 glavnih modula.

Slika

Ako pacijent redom prođe kroz sve module, a da pri tome ne ponavlja niti jedan zadatak, ne napravi niti jednu grešku i vježba samo koristeći jedno pismo proći će kroz 3487 različih zadataka, od kojih su neki sastavljeni iz više pitanja, dakle proći će kroz više od 4000 različitih primjeraVećina vježbi sadrže svaka za sebe po više primjera i varijanti. 


Moduli su ili kompletno ili dijelom random generisani, što znači da je vjerovatnoća ponavljanja istog pitanja veoma mala. Ova činjenica znatno povećava mogućnosti vježbanja i omogućava ponavljanje istih modula, sa istim primjerima više puta, ali različitim pitanjima i zadacima.

Modul 1: Slušanje govora

 

Slika
Pacijent sluša govor uz mogućnost da u vremenu od 2 sekunde imenuje predmet prije nego čuje izgovor. Modul sadržava 27 prizora sa preko 220 pojmova, gdje se pored slušanja izgovora, pacijentu daje mogućnost da imenuje  prikazani pojam.

Modul 2: Govor

 

Slika

Ovaj govorno-jezični modalitet podijeljen je na tri dijela, gdje se uz slušnu stimulaciju forsira i vizuelna kao i tekstualna stimulacija sa ciljem postizanja govorne produkcije. Prvi dio je usmjeren je na dopunu rečenice, sadrži 147 dopunu rečenice. Drugi dio je imenovanje pojmova sa slike izoliranim riječima, a uključuje imenovanje 216 pojmova. U trećem dijelu pacijent imenuje pojmove sa slikovnog materijala rečenicom, a uključuje 82 rečenice.

Modul 3: Ponavljanje

 

Slika

Modul sadrži 6 podmodula, a počinje sa imitacijom pokreta artikulatora za ispitivačem, a prenosi se na ponavljanje izoliranih glasova, logatoma, riječi i rečenica, a završava sa automatiziranim govorom (dani u sedmici, mjeseci u godini, brojanje do  deset). Pacijentu se uz slušnu nudi i vizuelna stimulacija.


Modul 4: Razumijevanje

 

Slika
Ovaj govorno-jezični modalitet, organizovan u 5 podmodula i preko 290 različitih vježbi, uključuje sljedeću procjenu:
 • sposobnosti razumijevanja jednostavnih i složenih uputa koje se odnose na diskriminaciju boja, 
 • sposobnosti orjentacije u vremenu (diskriminacija sati, dana u sedmici i mjesecu, diskriminacija mjeseci u godini),
 • sposobnosti diskriminacije zvukova: muzičkih instrumenata, vozila, životinja i predmeta iz okruženja,
 • sposobnosti diskriminacije predmeta u skupini,
 • sposobnost diskriminacije složenijih naloga.

Modul 5: Pisanje

 

Slika
Ovaj modul obuhvata:
 • prepisivanje grafema, logatoma, riječi i rečenica, sa ciljem adaptacije pacijenta na tastaturu kompjutera i pripreme za pisanje,
 • padanje grafema, logatoma riječi i rečenica koje pacijent treba da prepiše, sa ciljem adaptacije pacijenta na tastaturu kompjutera i pripreme za pisanje,
 • pronalaženje  grafeme koji nedostaje,
 • slaganje  u riječ grafema koji su razbacani,
 • dovršavanje  rečenice,
 • pisanje riječ ispod slike,
 • pravilno slaganje rečenice,
 • pisanje, na zvučni nalog kroz diktat: grafema, logatoma, riječi i rečenica,
 • davanje pismenih  odgovora na pročitani tekst.

Modul 6: Čitanje

 

Slika

U ovom modulu pacijentu se za čitanje nude sljedeći zadaci:  

 • da pročita riječ i pronađe sliku,
 • da nakon pročitane rečenice bira odgovore sa ''Da'' i ''Ne'',
 • korištenje spajalice koja mu nudi da nakon što pročita riječ pronađe ponuđenu skupinu riječi koju ta riječ predstavlja,
 • odabere ispravno napisanu riječ u skupini riječi,
 • da pronađe u skupini od tri rečenice  onu koja je smislena,
 • nakon što čuje sa zvučnika rečenicu, treba da je pronađe u skupini od četiri ponuđene rečenice,
 • nedovršenu rečenicu pacijent treba dovršiti od serije riječi koje se nude, 
 • rečenica  i slika (za svaku sliku da odabere jednu od ponuđenih rečenica).

Modul 7: Matematika

 

Slika

Ovaj modul uključuje:

 • izoliranim slušanjem brojeva,
 • diskriminacijom i pronalaženjem  brojeva,
 • prepisivanjem  brojeva,
 • brojanje,
 • dopunjavanjem niza,
 • računske operacije (sabiranjem, oduzimanje, množenje, dijeljenje, sabiranje višeznamenkastih brojeva, oduzimanje višeznamenkastih brojeva, umetni operaciju, umetni relaciju).

Modul 8: Pamćenje i slagalice

 

Slika
Modul je organizovan u 8 podmodula koji nude niz grupisanih vježbi i zadataka, a uključuje sljedeće:
 • ponavljanje nepovezanih nizova  brojevao-vizuelna stimulacija (nepovezani niz od: dva, tri, četiri i pet brojeva),
 • ponavljanje nepovezanih nizova brojeva – auditivna stimulacija (nepovezani niz od: dva, tri, četiri i pet  brojeva),
 • pronađi isti broj,
 • pronađi sliku-riječ,
 • pronađi iste slike,
 • vizuelna percepcija je usmjerena na  raspoznavanje identičnih oblika,
 • posloži slike prema slijedu događaja,
 • posloži sliku od više dijelova.
0 0