sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

KAKO JE NASTALA APLIKACIJA?

Aplikacija je osmišljena u saradnji sa iskusnim logopedima. Ideja je bila osmisliti alat koji će logopedi moći koristiti u svom radu, a koji će ujedno pacijentima poboljšati i olakšati rehabilitaciju na taj način što će govorno-jezičnu  terapiju moći provoditi kod kuće uz povremeno uključivanje logopeda.

 

Tokom izrade aplikacije vodilo se računa da se njegovom primjenom u rehabilitaciji pacijenata sa afazijom obuhvate svi govorno-jezički modaliteti koji su usljed ozljede narušeni (govor, razumijevanje, ponavljanje, čitanje, pisanje...,). 
Slika

Korištenje aplikacije je bazirano na principima koje je u rehabilitacioni postupak pacijenata sa afazijom 1967. godine uvela Hildred Schuell, neurolog. Autorica smatra da tretman ovih pacijenata treba fokusirati na:

- Intezivnu auditivnu stimulaciju
- Adekvatnu stimulaciju
- Ponavljanje stimulacije
- Stimulacija treba da izazove adekvatno reagovanje
- Terapeut (aplikacija) podstiče, a ne forsira odgovor
- Terapeut (aplikacija) podstiče, a ne koriguje.

Upotrebom „Afazija - Govorno-jezične vježbe“ aplikacije može se doći do svih navedenih rehabilitacionih postupaka.

0 0