sys-logo Slika
Kontakt telefon

+387 35 364 036

ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

U nastavku je lista najčešće postavljanih pitanja od strane pacijenata i članova njihovih porodica vezanih za aplikaciju.

Ko može imati koristi od ove aplikacije?

Osmišljena od strane iskusnih logopeda, aplikacija je kreirana da pomogne osobama sa raznim oblicima afazija, nastalih kao posljedica moždanog udara ili bilo koje druge ozljede mozga. Koristi mogu imati i djeca sa nedovoljno razvijenim govorom, hiperaktivna djeca, kao i djeca kod koje se javljaju teškoće u usvajanju čitanja, pisanja i računanja, a veliku primjenu je našla i kod djece sa intelektualnim deficitom.  
Također, aplikacija može biti od velike koristi logopedima praktičarima, te studentima Odsjeka logopedije i surdoaudiologije koji uz pomoć aplikacije mogu potpuno ovladati metodikom rada sa pacijentima koji imaju govorno-jezičke poremećaje.

Da li korištenje ove aplikacije ometa moju redovnu govornu terapiju?

Apsolutno ne! Istraživanja pokazuju da učestalija stimulacija mozga tokom oporavka daje bolje rezultate. Ova aplikacija može biti posmatrana kao "domaća zadaća" koju će pacijenti obavljati kod kuće u danima kada nemaju govornu terapiju kod logopeda. Na ovaj način će osigurati neprekidan rad i brži progres. Takođe, aplikacija koristi govorno-jezične vježbe koje se inače koriste u ordinacijama kod logopeda.

Koliko vremena se u toku dana može vježbati koristeći aplikaciju?

Oporavak govora i jezika bit će potpuniji i mnogo brži ako se vježbe provode intezivno, nekoliko puta tokom dana, kraće vrijeme (15-20 minuta), jer se pacijent brzo umara. Ponavljajuće vježbe u kojima je bolesnik uspješan, ukazat će mu na opravdanost njegova daljnjeg potpunog angažmana, a savladavanje novih sadržaja dodatno će uticati na motivaciju i želju za daljim napredovanjem.

Kada platim registraciju licence za aplikaciju, da li je potrebno neko dodatno, naknadno plaćanje (godišnja pretplata, članarina i sl.)?

Jednokratnim plaćanjem dobijate licencu za korištenje aplikacije "Afazija - Govorno-jezične vježbe" koja za jedan računar, a pruža mogućnost neograničenog broja tretmana koji se mogu sprovoditi u ordinaciji, ali i samostalno kod kuće. Registracioni broj je vezan za računar na koji je aplikacija instalirana, tako da je korištenje aplikacije otvoreno, bez vremenskog ograničenja, za sve korisnike tog računara. Prilikom promjene računara ili operativnog sistema, licenca prestaje važiti i za obnovu je potrebno uplatiti 50% pune cijene.

Moj otac je imao moždani udar prije 2 godine. Može li i dalje imati koristi od ovog programa?

Iako su ranija istraživanja govorila da je oporavak moguć samo u prvoj godini, novija istraživanja pokazuju da je moguće ostvariti rezultate i nakon nekoliko godina poslije incidenta. Dakle, aplikacija može biti korisna i za osobe koje su oštećenja pretrpjela prije nekoliko godina.

Za tretman koje vrste afazije je aplikacija kreirana?

Tokom izrade aplikacije vodilo se računa da se njenom primjenom u rehabilitaciji pacijenata sa afazijom obuhvate svi govorno-jezički modaliteti koji su usljed ozljede narušeni. Tako aplikacija nudi 8 modula u skladu sa modalitetima komunikacije koji se pacijentima  sa raznim vrstama afazija korištenjem ove aplikacije mogu poboljšati. 

Da li aplikacija sadržava dovoljan broj vježbi za dugotrajno provođenje terapije?

Aplikacija nudi ukupno 76 potpuno različitih podmodula raspoređenih u 8 glavnih modula u skladu sa modalitetima komunikacije koji se pacijentu sa afazijom korištenjem ove aplikacije mogu poboljšati. Zadaci, u svakom od modula, su raspoređeni od jednostavnijih prema složenijim, uz veliki broj vježbi koje se nude.

Ako pacijent redom prođe kroz sve module, a da pri tome ne ponavlja niti jedan zadatak, ne napravi niti jednu grešku i vježba samo koristeći jedno pismo proći će kroz 3487 različih zadataka, od kojih su neki sastavljeni iz više pitanja, dakle proći će kroz više od 4000 različitih primjeraVećina vježbi sadrži svaka za sebe po više primjera i varijanti. Moduli su ili kompletno ili dijelom random generisani, što znači da je vjerovatnoća ponavljanja istog pitanja veoma mala. Ova činjenica znatno povećava mogućnosti vježbanja i omogućava ponavljanje istih modula, sa istim primjerima više puta, ali različitim pitanjima i zadacima.

Moj unuk ima 3 godine, da li mu ova aplikacija može biti od koristi?

Aplikacija nudi module (slušanje govora, govor, ponavljanje, razumijevanje) koje imaju za cilj razvijanje slušanja, govora, ponavljanja i razumijevanja koji su kreirani kroz multimedijalne sadržaje koji pozitivno utiču na govorno-jezični razvoj i čine djeci omiljeni edukativni sadržaj.

Šta aplikacija nudi za predškolce?

Mnogim predškolcima na pragu osnovne škole, ali i nekim učenicima nižih razreda, potrebna je pomoć u daljem razvoju govora i jezika koja uključuje razvijanje ekspresivnog i receptivnog govora, poboljšanje kvalitete izgovora, formiranje fonološke svjesnosti, kao i usavršavanje auditivne i vizuelne pažnje te vizualno-prostorne percepcije. Aplikacija nudi mogućnost praktičnog rada s djecom kroz interaktivne sadržaje na razvoju govora i jezika prije škole, ali i na samome početku školovanja. Intraktivni sadržaji za usvajanje čitanja, pisanja te računanja, s ciljem da se djeca što bolje pripreme za polazak u školu.

Na koliko se računara može koristiti jedna licenca?

Jedna trajna licenca omogućava rad i korištenje aplikacije na jednom računaru. Broj licence se sistemski veže za broj računara i ne može se prenijeti na više računara. Prenos licence sa jednog na drugi računar je moguć, uz našu podršku, samo u slučajevima kada krajnji korisnik vrši trajnu izmjenu računara (kvar postojećeg ili nabavka novog računara).
0 0